Start

Godziny otwarcia: poniedzialek-sobota: 9:00-21:00 | niedziela: 10:00-20:00

ul. Adama Mickiewicza 12, Racibórz

Polityka Prywatności

I. Dane osobowe

§ 1

1. Osoba korzystająca z usługi Newsletter oferowanej przez Gridley Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, aby móc korzystać z tej usługi musi podać swój adres e-mail.

2. Adres e-mail podany przy rejestracji w usłudze Newsletter, a także inne dane osobowe ewentualnie podane później w toku jej wykonywania przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

§ 2

1. Administratorem danych osobowych jest Capital Part 14 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000265580, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 140736280, REGON 5272523861, kapitał zakładowy 210 050 000 zł, zwana dalej "Administratorem Danych".

2. Administrator Danych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 3

1. Osoba korzystająca z usługi Newsletter ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora Danych.

2. Usunięcie danych osobowych w postaci adresu e-mail, na który wysyłany jest Newsletter, ze zbioru Administratora Danych jest możliwe tylko wraz z wypowiedzeniem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

3. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne dla świadczenia usługi Newsletter.

§ 4

Administrator Danych przetwarza dane osobowe użytkowników usługi Newsletter w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5

Dane osobowe zebrane przez Administratora Danych mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

II. Środki techniczne stosowane przez Administratora Danych

§ 6

Administrator Danych stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

III. Inne

§ 7

Każdy ma możliwość korzystania z usługi Newsletter anonimowo lub pod pseudonimem. Dla korzystania z niej niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego użytkownika.

§ 8

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Danych polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@galeria-mlynska.pl.